درباره مجله جغتای

مجله جغتای آرشیوی از تاریخ باستان ایران و جهان است، همه رویدادهای تاریخی و تحلیل درسهایی که میتوان از این تاریخ گرفت، آشنایی با نگرش تاریخی کاربردی، تفسیر و تحلیل داده های تاریخی از اهداف ماست.